Aktivity

Klíčové aktivity projektu

Vzhledem k tomu, že je mikroregion z hlediska zavádění procesu místní Agendy 21 na pomyslné „startovací čáře", jsou stěžejními cíli předkládaného projektu:

  • zvýšení vzájemné informovanosti a komunikace subjektů i veřejnosti na území celého mikroregionu, včetně zajištění možnosti zapojování veřejnosti do rozhodování o chystaných zdejších záměrech,

  • rozvinutí oblasti společného plánování rozvoje za účasti subjektů a občanů mikroregionu.

Pro dosažení těchto cílů budou v maximální možné míře využity již v současné době zavedené a osvědčené nejen zdejší komunikační systémy, ale i různé aktivity tradičně organizované a na území mikroregionu zaběhlé. Snahou je těmito postupy či novými zajímavými formami podpořit prohlubování vztahu obyvatel mikroregionu nejen k zdejší přírodě, kultuře, historii, tradicím, ale i k zodpovědnosti za současné dění. Tím také přispět k postupnému zvyšování osobní sounáležitosti každého občana s tímto regionem.

Pro nastartování procesu místní Agendy 21 v MRG Podralsko je nejdříve nutné vytvořit základní organizační strukturu potřebnou pro zavádění MA21 do praxe mikroregionu. Tato organizační struktura bude dotvořena realizací všech základních aktivit 3.2.1 až 3.2.5. Další aktivity pod body 3.2.6 až 3.2.9 pak budou uskutečněny za účelem odzkoušení funkčnosti této organizační struktury, ale i za účelem odzkoušení schopnosti vzájemné spolupráce všech subjektů působících v mikroregionu Podralsko, včetně schopnosti zapojení zdejší veřejnosti do dění v mikroregionu.

 

I.1. Politik zodpovědný za MA21

Místní Agenda 21 je mj. i politikou. Dotýká se programování a výkonu věcí veřejných, společenských, věcí státní správy. Za účelem úspěšné realizace jednotlivých kroků procesu MA21 v těchto sférách, je nutné umět oslovit nejen jejich výkonné složky (zástupce samospráv a úředníky státní správy), ale hlavně občany. Z tohoto pohledu je pozice politika zodpovědného za zavádění procesu MA21 do praxe velice významná. Zodpovědným politikem byl vedením MRG Podralsko ustanoven pan Jiří Hauzer, předseda MRG Podralsko a starosta Osečné.

 

I.2. Řídící skupina pro MA21

Mikroregion Podralsko tvoří 22 obcí. Každá obec má ve vedení mikroregionu svého zástupce (starosta obce). Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole tohoto projektu, na území mikroregionu je založena i místní akční skupina, v níž jsou sdruženi mimo zástupců místních samospráv i zástupci zdejších podnikatelských subjektů. Oba tyto subjekty, jak MRG, tak MAS, jsou základními stavebními kameny pro vytvoření řídící skupiny MA21. Stačí zvolit vhodné zástupce z místní samosprávy, z podnikatelských subjektů, ale také ze zdejších nestátních neziskových organizací a založit řídící skupinu MA21. Jejím úkolem bude vedení procesu místní Agendy 21 v mikroregionu, přenášení výstupů do orgánů samospráv v MRG, do MAS, do podnikatelské sféry, mezi NNO v mikroregionu, ale také vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých zrealizovaných kroků celého procesu MA21. Sestavení řídící skupiny bude zahajovacím krokem procesu MA21 v MRG Podralsko a to ve vzájemné spolupráci mezi MRG, MAS, NNO a podnikatelskými subjekty.

 

I.3 Pozice a činnost koordinátora MA21

Nezbytná je i činnost koordinátora procesu MA21. Jeho práce spočívá v tom, že zná co všechno je nutné v procesu zavádění MA21 do praxe udělat, aby byl konečný efekt, tj. zavedení řízení udržitelného rozvoje v závislosti na místních podmínkách, v daném území úspěšný. Koordinátor musí být členem řídící skupiny a musí úzce spolupracovat nejen s ní, se zodpovědným politikem a webmastrem (viz. bod 3.2.4), ale i s jednotlivými styčnými osobami pověřenými za místní samosprávy, za podnikatele, za NNO, k zavádění jednotlivých kroků MA21 v praxi mikroregionu. Koordinátor dává podněty k realizaci jednotlivých kroků procesu, ale jak konkrétně tyto podněty v mikroregionu řešit, stanovuje řídící skupina, politik, případně pro jednotlivé kroky aktuálně sestavený realizační tým. Koordinátorem MA21 v MRG Podralsko byla stanovena RNDr. Jiřina Vargová.

 

I.4 Vytvoření informačního a komunikačního systému v mikroregionu

Škála navržených kroků a činností k realizaci udržitelného rozvoje mikroregionu bude velmi širokého a různorodého charakteru. Bude záležet nejen na možnostech konkrétních řešení v jednotlivých lokalitách mikroregionu, na možnostech jednotlivých subjektů, na výsledcích průzkumů veřejnosti, na výsledcích společného strategického plánování a v neposlední řadě i na možnostech finančních. Jaké postupy, činnosti a aktivity budou v rámci procesu MA21 uskutečňovány, by měli vědět všichni aktéři, všechny subjekty výše uvedených cílových skupin, existující na území MRG Podralsko. Proto je nezbytně nutné vytvořit informační a komunikační systém, který se stane základem přenosu informací, základem pro uveřejňování výsledků a zkušeností získaných při realizaci procesu MA21. Informačně komunikační systém bude dostupný každému občanovi i mimo území mikroregionu.

Základem systému bude využití internetového prostředí. Bude založen samostatný webový portál pro MA21 MRG Podralsko. Ten bude prokliky spojen s webovými portály jednotlivých subjektů v mikroregionu (s webovými portály nejen obcí a jimi zřízených organizací, ale i podnikatelských subjektů a NNO). Na webovém portálu MA21 MRG Podralsko bude dán prostor i pro diskusní fórum k řešeným aktuálním tématům. Pro zřízení tohoto systému a pro pravidelné spravování tohoto portálu bude vybrán vhodný webmaster. Ten bude úzce spolupracovat nejen s koordinátorem, s politikem a s řídící skupinou, ale i s webmastry všech zapojených subjektů mikroregionu.

 

I.5 Sestavení databáze subjektů a kontaktů

Již z výše uvedené kapitoly 2 vyplývá, že je nutné při zahájení projektu provést aktualizaci stávajících databází a kontaktů místních samospráv a jimi zřízených organizací, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Jimi uvedená kontaktní spojení a kontaktní osoby budou po celou dobu nejen tohoto projektu, ale po celou dobu realizace procesu MA21 základními kameny již výše zmíněného organizačního a komunikačního systému.

 

I.6 Příprava, uspořádání a vyhodnocení dotazníkového šetření

Při zahájení procesu MA21 je dobré znát názory subjektů a široké veřejnosti na téma „Pozitiva a negativa kvality života v MRG Podralsko". Toto šetření bude provedeno formou dotazníku, uveřejněném na webovém portálu MA21 MRG Podralsko a současně vytištěném na letáku a vhozeném do schránek občanů a subjektů v mikroregionu. Vyhodnocení názorů a výsledky vzniklé z komunitního šetření poslouží coby vstupní informace pro zahájení procesu MA21. Poslouží i jako srovnávací data a údaje o stavu prostředí a ekonomicko společenské kvalitě zdejšího prostoru a komunity před zahájením dlouhodobého procesu MA21. Pro zajištění reprezentativního vzorku respondentů, tj. 3% dospělé populace MRG Podralsko bude vyrobeno a rozdistribuováno 1000 tištěných dotazníků. S vědomím, že návratnost nebude stoprocentní, je přesto počítáno se zapojením 1000 respondentů, a to díky webovým interakcím.

 

I.7 Příprava, uspořádání a vyhodnocení kulatého stolu (či fóra) na téma obnovy těžby uranu

Žhavým tématem souvisejícím s udržitelným rozvojem území MRG Podralska je nově nastolená problematika, zda obnovit těžbu uranové rudy v některých lokalitách mikroregionu a pokud ano, za jakých podmínek. Toto téma se dotýká nejen orgánů místních samospráv, státní správy, podnikatelských subjektů, ale i místní veřejnosti a NNO. Proto je tématem vhodným pro uspořádání diskusního kulatého stolu nebo diskusního fóra mezi odborníky uranového průmyslu a místní komunitou. Cílem diskuse je zavčasu získat informace o postoji veřejnosti k této problematice a následně vygenerovat a naplánovat opatření související s tímto místním rozvojovým tématem.

 

I.8 Příprava a uspořádání odborného semináře na aktuální téma udržitelného rozvoje v MRG

Seminář bude připraven společnými silami podnikatelského sektoru, občanského sektoru a veřejné správy. Každý sektor bude mít k dispozici samostatný přednáškový blok, v němž seznámí účastníky semináře se svými zkušenostmi s daným tématem a s návrhy doporučení pro další řešení problematik s ním spojené. Uskutečněním semináře se otvírá prostor pro vytvoření společného konsenzu pro další postupu v rozvoji MRG Podralsko v souladu s principy udržitelného rozvoje. Aktivita podporuje jednu z forem komunitního plánování. Největší kulturní sály existující v MRG mají kapacitu pro cca 100 účastníků. Odborné výstupy semináře budou k dispozici i na webových stránkách MRG, čímž bude zajištěno, aby se s nimi mohlo seznámit daleko více zájemců, než jak dovoluje kapacita sálů.

Poznámka: Mezi prioritní tématiky z hlediska UR v MRG Podralsko např. náleží Perspektivy rozvoje bývalého VVP Ralsko, Perspektivy rozvoje obnovitelných zdrojů energie v MRG Podralsko, Stav a perspektivy cestovního ruchu v MRG Podralsko, Rozšiřování těžby nerostných surovin v MRG Podralsko, Zkvalitňování života ve venkovském prostoru MRG Podralsko, Cyklomagistrála Ploučnice a její přínos pro UR Podralska, atd.

 

I.9 Příprava a uspořádání přehlídky a soutěže místních produktů, výrobků a služeb

Uspořádání společné přehlídky místních produktů, výrobků a služeb má za cíl:

  • odzkoušení si společné spolupráce mezi veřejnou správou, podnikateli a NNO

  • ukázat šikovnosti zdejších zemědělců, výrobců, řemeslníků, živnostníků, poskytovatelů služeb, ale i NNO

Uspořádání soutěže o nejlepší produkt, výrobek, službu a NNO má za cíl:

  • odzkoušet zájem subjektů z mikroregionu o přihlášení výsledků svých činností a svého umu do soutěže a na základě toho rozhodnout, zda nezavést tuto aktivitu jako tradici mikroregionu

  • prestižním kláním posilovat sounáležitost s mikroregionem

Tato aktivita bude zakončena slavnostním předáním cen v jednotlivých kategoriích a společenskou veselicí. Tento charakter zakončení je zvolen záměrně, s cílem postupného zvyšování prestiže řemesel a služeb mezi veřejností.

 

I.10 Závěrečné vyhodnocení projektu

Veškeré výstupy z jednotlivých aktivit a všechna hodnocení provedená během trvání projektu budou shromažďována, na konci projektu sumarizována a z těchto všech podkladů bude zpracováno celkové vyhodnocení úspěšnosti projektu do jeho závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva bude zpracována v souladu s požadavky s Revolvingového fondu.

Protože cílem předkládaného projektu je mj. i kvalitativní posun při zavádění procesu MA21, konkrétně posun z kategorie „zájemci o MA21" do kategorie „D", bude zpracována nejen již zmíněná závěrečná zpráva projektu, ale i prezentace o průběhu projektu s uvedením základních výstupů, úspěchů i neúspěchů. Prezentace bude sloužit coby názorný materiál pro členy Pracovní skupiny MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR během obhajoby MRG Podralsko o uznání splnění hodnotících kriterií kategorie „D" dle metodiky MA21.