Povinné informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název

Mikroregion Podralsko

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Podralsko“ byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresů Česká Lípa, Mladá Boleslav a Liberec dne 11.10.2001 ke sdružení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

V souladu s §151 odst.5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je svazek obcí „Mikroregion Podralsko“ právním nástupcem právnických osob „Sdružení právnických osob Podralsko“.

3. Organizační struktura

Struktura Mikroregionu Podralsko

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mikroregion Podralsko

Svatovítské náměstí 105

463 52 Osečná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mikroregion Podralsko

Svatovítské náměstí 105

463 52 Osečná

4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny nejsou stanoveny

4.4 Telefonní čísla:

Jiří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko: +420 485 179 628

4.5 Čísla faxu:

Fax není

4.6 Adresa internetové stránky:

http://www.podralsko.info

4.7 Adresa e-podatelny:

E-podatelna není

4.8 Další elektronické adresy:

Jiří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko

Elektronické adresy všech starostů Mikroregionu Podralsko

5. Bankovní spojení

Komerční banka Česká Lípa, a.s.

číslo účtu 2677980257/0100

6. IČO

70809721

7. DIČ

Mikroregion Podralsko není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet:

Rozpočty

9. Žádosti o informace

Mikroregion Podralsko poskytuje informace:

a) Zveřejněním

- Na úřední desce sdružených obcí

- Na webových stránkách Mikroregionu Podralsko http://www.podralsko.info

b) Na základě žádosti

- Ústní, viz. bod 4.2

- Písemné, viz. bod 4.2, 4.8

- Telekomunikační, viz. bod 4.4

10. Příjem žádostí a dalších podání

a) Osobně

b) Poštou na adresu:

Mikroregion Podralsko

Svatovítské náměstí 105

463 52 Osečná

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře: Nebyly vydány

13. Návody na řešení životních situací

Co mám dělat když...

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Právní předpisy:

Ústava České republiky - 1/1993 Sb.

Zákon o obcích 128/2000 Sb

Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 101/2000 Sb

Zákon o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb.

Zákon o státních symbolech ČR 3/1993 Sb.

Zákon o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních stát. symbolů 352/2001 Sb.

Zákon o přestupcích 200/1990 Sb

Zákon o obecně prospěšných společnostech 248/1995 Sb

Zákon o správě daní a poplatků 337/1992 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.

Občanský zákoník 40/1964 Sb.

Obchodní zákoník 513/1991 Sb.

Zákoník práce 262/2006 Sb.

Zákon o veřejných zakázkách 40/2004 Sb

Zákon o správních poplatcích 634/2004 Sb

Zákon 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

14.2 Vydané právní předpisy:

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány

16.2 Výhradní licence: Nebyly vydány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.